News

กิจกรรม CSR และ สัมมนา The One Team One Goal

News
เมื่อวันที่ 8-10 ธํนวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท i21 ได้เข้าร่วมกิจกรรม CSR โครงการกำจัดต้นสาบเสือที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ทุ่งหญ้าและเพิ่มพืชอาหารสัตว์ พร้อมกันนี้ได้จัดสัมมนา The One Team One Goal เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ในการให้การบริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น